ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Publivents BV met maatschappelijke zetel en exploitatieadres te Westlaan 470, 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 0840.281.997, hierna genoemd en handelend onder de commerciële naam Copixa. Elk aanbod en elke overeenkomst wordt beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Content aanpassingen van een website: het door Copixa inpassen of aanpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Copixa een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

TOEPASSELIJKHEID

Door het sluiten van een overeenkomst met Copixa verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Copixa en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Copixa opgenomen wordt.

AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door Copixa zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door Copixa blijven standaard 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn op de prijsopgave wordt vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van Copixa. Elke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Copixa. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Copixa zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Copixa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is er als enige voor verantwoordelijk dat alle gegevens waarvan Copixa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, correct, volledig en in de gewenste vorm aan Copixa te bezorgen en ten laatste 2 weken voor de vooropgestelde opleveringsdatum. Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Copixa ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever heeft een resultaatsverbintenis om er voor te zorgen dat de rechten van derden geëerbiedigd worden met betrekking tot alle informatie die aan Copixa ter beschikking wordt gesteld. Desgevallend zal de opdrachtgever Copixa integraal vrijwaren tegen elke mogelijke aanspraak van een derde. Wanneer de ter beschikking gestelde informatie niet tijdig, onvolledig of onjuist aan Copixa is verstrekt, heeft Copixa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Daarenboven behoudt Copixa zich het recht voor om tijdens deze periodes van vertraging, de opdrachtgever een tweede of derde voorschot factuur toe te sturen. (cf. LEVERING EN LEVERTIJD) Copixa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Copixa is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever zal Copixa dienaangaande te allen tijde vrijwaren.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Copixa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Copixa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Desgevallend verleent de opdrachtgever de toelating aan Copixa om zijn persoonsgegevens aan deze derde over te maken. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd kan Copixa – maar is zij daar niet toe verplicht - de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Copixa of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die derde in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Copixa voor eventuele aanspraken van derden.

DUUR EN BEËINDIGING

Het ontwerpen van een nieuwe website/web shop, web applicatie of grafisch design door Copixa voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. Copixa heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Indien de ontwikkelde website, web shop op web applicatie door Copixa gehost wordt, verbindt de opdrachtgever zich bij aankoop van voorgenoemde tot de betaling van een jaarlijkse kost voor het hosten van deze, die Copixa tijdens het afsluiten van de overeenkomst hetzij schriftelijk of mondeling zal meedelen en zal factureren aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever na verloop van tijd, de hostingruimte en/of domeinnaam niet vereffend, heeft Copixa het recht om de website/web shop of web applicatie niet langer bereikbaar te maken voor de opdrachtgever onder de hostingruimte. De opdrachtgever kan alle bestanden bij Copixa opvragen om bij een willekeurige hostingprovider de ruimte voor de website of applicatie te huren. Indien gewenst kan Copixa de applicatie naar een nieuwe hostingruimte overplaatsen. Hiervoor is Copixa gerechtigd de daarmee verbonden kosten te factureren aan de opdrachtgever.

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Op datum van overeenkomst deelt Copixa schriftelijk of mondeling een verwachte leveringstermijn aan de opdrachtgever mee. De aangeduide leveringstermijn is indicatief en verbindt Copixa niet strikt. Wijzigingen in de opdracht hebben tot gevolg dat de bedongen termijnen automatisch worden verlengd. Na ondertekening van de overeenkomst is een eerste voorschotfactuur van minstens 30% van het totale bedrag inclusief BTW aan Copixa verschuldigd. Copixa zal de werkzaamheden slechts aanvatten na ontvangst van betaling van deze eerste voorschotfactuur. Elke overschrijding van de betalingstermijn brengt een verlenging van de leveringstermijn met zich mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Copixa eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Copixa. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn (2 weken) reageert op het basisontwerp, gaat Copixa ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de feedback van de opdrachtgever op het basisontwerp of het bij het uitblijven van zulke reacties gaat Copixa over tot het omzetten naar een webthema. De opdrachtgever verbindt er zich toe ten laatste 2 weken vóór de vooropgestelde leverdatum alle benodigde gegevens als teksten en/of beeldmateriaal nodig voor het realiseren van de overeengekomen producten en/of diensten aan Copixa aan te leveren. Wanneer de opdrachtgever deze benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig aan Copixa aanlevert, behoudt Copixa zich het recht voor de leveringstermijn voor oplevering van het project te verplaatsen en tussentijdse voorschot facturen inclusief onderhoud van de ontwikkelingsruimte aan de opdrachtgever over te maken en tot betaling van deze facturen de verderzetting van de ontwikkelingen uit te stellen. Eventuele laattijdigheid in de uitvoering van de overeenkomst, indien niet onredelijk en niet uitsluitend aan Copixa te wijten, kan in ieder geval geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

ONDERHOUD VAN DE SYSTEMEN (UPDATES SOFTWARE EN MODULES/PLUGINS)

Het onderhouden van de door Copixa ontwikkelde systemen op basis van een CMS kunnen door de opdrachtgever kosteloos zelf uitgevoerd worden. Het onderhouden van een CMS-systeem door middel van updates van core software, plug-ins en modules is van groot belang om de functionele werking van de web omgeving te blijven garanderen en veiligheidslekken op deze systemen & hacking te voorkomen. Indien de opdrachtgever dit onderhoud zelf wenst uit te voeren, maar dit niet binnen een redelijke termijn doorvoert, behoudt Copixa zich het recht om de nodige technische stappen uit te voeren om de veiligheid van de server waarop dit systeem aanwezig is en naar andere klanten toe te garanderen. De kosten voor het uitvoeren van deze updates zullen in dit geval aan de opdrachtgever aangerekend worden op uurtariefbasis.

Indien de opdrachtgever niet beschikt over een schriftelijke overeenkomst (onderhoudscontract) met Copixa om door Copixa de nodige updates en onderhoud aan de core software, plugins & modules op regelmatige basis uit te voeren en de web omgeving door het uitblijven van de nodige updates niet meer naar behoren functioneert of de website hierdoor gehackt wordt, behoudt Copixa zich het recht voor, na schriftelijk of mondeling akkoord van de opdrachtgever, de nodige tussenkomsten voor het opschonen van de webruimte en het uitvoeren van de nodige updates en debugging in regie uit te voeren aan het uurtarief van toepassing op het moment van tussenkomst.

Copixa kan bij het ontbreken van een onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook wegens hacking of veiligheidslekken wanneer niet alle core software, plugins & modules naar behoren onderhouden worden door de opdrachtgever.

ONDERSTEUNING (SUPPORT)

Copixa biedt alle klanten 6 weken kosteloze support voor overeengekomen diensten, ontwikkelingen en functionaliteiten, startend op datum van oplevering van de ontwikkelde systemen (cf. factuurdatum). Na deze termijn zal de ondersteuning op uurtariefbasis en op het eind van de maand worden aangerekend aan de opdrachtgever. Copixa verbindt zich ertoe bij facturatie van ondersteuning een detail van de geleverde ondersteuning bij de factuur in te sluiten.

OVERMACHT

Copixa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Copixa alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Copixa in geval van betwisting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Copixa tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

PRIJZEN

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wijzigingen in de tarieven worden door Copixa minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. Het CMS dat Copixa zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, maar slechts verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt een aanzienlijk aantal werkuren en kennis van deze systemen.

BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen, programmeren of personaliseren van web applicatie wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Copixa, is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen de op factuur vermelde betaaltermijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Copixa aan de opdrachtgever jaarlijks een factuur gestuurd, indien van toepassing. Ingeval van laattijdige of achterstallige betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 250 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding. Deze vergoeding brengt vanaf de ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 1% per maand. 

De voorbehoudsloze betaling van (een gedeelte van) een gefactureerd bedrag geldt als integrale aanvaarding van de factuur. In geval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, heeft Copixa het recht om de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de totale prijs van de opdracht exclusief BTW, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen. Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag, heeft Copixa het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Een opdrachtgever die een opdracht plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan een derde te factureren, maakt zich sterk voor deze derde tot betaling van alle verschuldigde bedragen. Copixa heeft het recht om een retentierecht uit te oefenen op alle zaken van de opdrachtgever in haar bezit.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De website / webshop, web applicatie of grafisch design blijft eigendom van Copixa tot op het ogenblik van betaling van de volledige prijs en aanhorigheden door de opdrachtgever.

COPYRIGHT

Al het door Copixa vervaardigde materiaal en de daaruit voortvloeiende intellectuele rechten, zijn en blijven eigendom van Copixa en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Copixa niet worden bewerkt of verwerkt, tenzij anders overeengekomen. De eigendom van de door Copixa verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Copixa, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval kan Copixa hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van deze rechten van Copixa, is Copixa gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke schadevergoeding in rekening te brengen. Copixa behoudt het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Copixa wenst hierbij ook uitdrukkelijk te melden dat Copixa als zijnde ontwikkelaar van web omgevingen en grafische projecten, niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud (teksten, foto’s, afbeeldingen) die op de website/grafische opmaak worden geplaatst/ingesloten en inbreuk doen aan de wetgevingen omtrent het auteursrecht. Klant is ten allen tijde hoofdverantwoordelijke voor de aanlevering van de inhoud van de website en of grafische projecten (cf. TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR OPDRACHTGEVER)

AANSPRAKELIJKHEID

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die leidt tot directe schade, is de aansprakelijkheid van Copixa beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Copixa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of informatie. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Copixa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Copixa is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Copixa wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Copixa aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Uitsluitend de opdrachtgever is aansprakelijk om zijn website / webshop of webapplicatie in overeenstemming te brengen met de toepasselijke privacywetgeving.

OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

De opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copixa.

RECLAMATIE

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Copixa, voorzover dit per aangetekend schrijven gebeurt, waarna Copixa deze gebreken zal trachten te verhelpen. De termijn van 14 dagen is op straffe van verval voorgeschreven. Copixa heeft slechts een inspanningsverbintenis. Wanneer aan Copixa binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet beschouwd als “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. Wanneer bij reclamatie de opdrachtgever gedurende meer dan twee weken onbereikbaar is of Copixa onmogelijk een afspraak met de opdrachtgever kan vastleggen, kan Copixa niet aansprakelijk worden gesteld voor zogenoemde gebreken aan het ontwikkelde systeem. Klachten betreffende de factuur moeten op straffe van verval binnen 8 dagen na de factuurdatum gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Copixa behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Reeds geleverde prestaties door Copixa zijn hoe dan ook te betalen door de opdrachtgever.

OVERIGE

De opdrachtgever dient Copixa terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door Copixa geleden schade. Copixa zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Copixa. Wanneer de opdrachtgever verkiest de web hosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Copixa is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Copixa en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Kortrijk aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Copixa met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Copixa beslissend.